Vårt hållbarhetsarbete, agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål

AGENDA 2030 OCH FN:s 17 GLOBALA MÅL

FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) definierar globala prioriteringar och ambitioner för hållbar utveckling för 2030 och försöker mobilisera globala insatser kring en gemensam uppsättning av mål. Dessa mål definierar åtgärder inom regeringar, företag och det civila samhället för att få slut på fattigdomen och skapa ett liv med värdighet och möjligheter för alla inom planetens gränser. Detta är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Läs mer på FN:s hemsida https://www.globalamalen.se/

Målen fungerar som ett stöd till bland annat företag för att visa hur deras verksamhet hjälper till att främja hållbar utveckling, både genom att minimera negativa effekter och maximera positiva effekter på människor och planeten. På Skinome försöker vi följa FN:s råd genom att bedöma vår inverkan, sätta ambitiösa mål och kommunicera öppet om resultaten.

HUR VI PÅ SKINOME ARBETAR MOT DE GLOBALA MÅLEN

En viktig del av Skinomes plattform är att utbilda hudvårdsanvändare och konsumenter. Vi tror att dagens hudvårdsindustri främst drivs av kommersiella intressen och inte nödvändigtvis av det som är bäst för huden. Vi främjar en minimalistisk hudvårdsrutin som är trevlig både mot huden, människorna och planeten. Nedan har vi gjort ett försök att bedöma hur vår plattform och vår verksamhet följer några av FN:s globala mål.

MÅL 6: RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA - Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Vatten är ofta först på ingredienslistan i hudvårdsprodukter, de består alltså ofta till största del av vatten. Vi förespråkar en minimalistisk hudvårdrutin och genom att minska antalet produkter som hudvårdsanvändare köper, kan vi minska vattenförbrukningen både under produktionen (färre produkter produceras och det behövs inte lika mycket vatten i produktionsprocessen) och genom att färre produkter säljs (mindre produkter betyder mindre vatten som används i produkterna).

Vi har som långsiktigt mål att alla våra produkter ska vara 100 procent biologiskt nedbrytbara. Vi väjer våra ingredienser med stor omsorg och vill att de, samtidigt som de är de bästa för huden, är så bra som möjligt från ett miljöperspektiv. Idag använder vi nästan bara biologiskt nedbrytbara ingredienser och på så sätt undviker vi vattenföroreningar. Vi redovisar alltid på ingrediensnivå om ingrediensen är biologiskt nedbrytbar och i det fall den inte är det till 100 procent så kommer vi att fortsätta leta efter alternativ.

MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Vi säljer färsk hudvård vilket betyder att vi tillverkar väldigt små kvantiteter åt gången. Vår förhoppning att vi tack vare detta ska kunna undvika att behöva slänga produkter som legat på lager länge och blivit för gamla för att säljas. Vår ambition är att endast tillverka så mycket att vi kan möta efterfrågan. Genom att lansera färsk hudvård hoppas vi även kunna inspirera andra aktörer inom hudvårdsindustrin till att utveckla och producera hudvård på ett betydligt mer miljövänligt sätt än vad som är normalt inom branschen idag. Vi tror också att mycket kan förbättras på förpackningssidan där vi ser att det behövs ett större fokus på nya och hållbara material och minskad förpackningsanvändning. Idag är det alltför stort fokus på utseende och för lite på de miljömässiga aspekterna av förpackningarna som används inom branschen. Vill du läsa mer om vilken förpackning vi valt, och varför, så läs mer på "Hur vi arbetar med hållbarhet i alla delar av vår verksamhet". 

På vårt kontor återvinner vi allt avfall som vi för närvarande kan återvinna i Sverige dvs plast, glas, metall, papper, kartong och matavfall. Varje vecka går vi till den lokala återvinningsstationen med vårt avfall. I många delar av Stockholm samlas matavfall upp och görs till biogas som bussar i det lokala transportsystemet använder som bränsle. 

MÅL 14: HAV OCH MARINA RESURSER

Tre fjärdedelar av jordens yta täcks av hav. Där lever nästan 200 000 identifierade arter som tar upp cirka 30 procent av koldioxiden som produceras av människor. Idag är plastföroreningar i haven ett av de största miljöproblemen och kommer att tredubblas under det kommande decenniet om vi inte gör något åt ​​det snabbt. Visste du till exempel att åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år? Fortsätter det i denna takt kommer haven att bestå av mer plast än fisk år 2050.

Vi har valt förpackningar som till 30 procent är tillverkade av så kallat Ocean Waste Plastic. Vår förpackningsleverantör konverterar plast som är uppfiskat ur haven i Sydostasien och gör detta till nya förpackningslösningar. Vi tycker det är fantastiskt att plast återvinns från våra känsliga hav, en positiv sidoeffekt är att Ocean Waste Plastic minskar koldioxidutsläppen med >60% jämfört med ny plast.

MÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år? Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land. 

Skogar täcker 30,7 procent av jordens yta och förutom att tillhandahålla mat, säkerhet och skydd är de nyckeln till att bekämpa klimatförändringar, skydda den biologiska mångfalden och den inhemska befolkningen. Ett av delmålen är att främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.

För att bidra till detta har vi beslutat att stödja ett trädplanteringsprojekt som heter Tree Nation. För varje produkt vi säljer så kommer vi att finansiera att ett träd planteras, och det blir du som kund som väljer var och vilket träd du planerar. Du kan läsa mer om Tree Nation här https://tree-nation.com/